Laste hammaste tervis › Artiklid suutervisest › „Laste hammaste tervis“ 2011.a projektist

„Laste hammaste tervis“ 2011.a projektist

 0 häält
28.aug. 2011

Kaariesepisikuga nakatumise koha pealt on kriitiline juba 6.-20. elukuu. Kaariesesse nakatumine / haigestumine leiab tavaliselt aset lapse18.-30. elukuul piimapurihammaste suhulõikumise järel pereliikmelt saadud süljenakkusena. Peamine nakkusallikas on ema. Lastele, kelle hammastele on koloniseerunud mutans-streptokokid enne kolmandat eluaastat, tekib hambaauke varem ja rohkem, kui neile, kel selles vanuses nakkust polnud.

Suhrusisaldusega jookide tarbimine ja ebatervislikud toitumisharjumused aitavad mutans-streptokokkidel koloniseeruda. Primaarse preventsiooniga üritatatakse haigestumist vältida võimalikult kaua, et lapse suukeskkonnas jõuaks välja kujuneda oma “hambasõbralik” (ökoloogiliselt tasakaalus) suukeskkonna mikrofloora, mis takistaks vanuse kasvades võimalike virulentsete patogeenide koloniseerumise suhu.

Igal aastal on projektil erinev rõhuasetus.

Käesoleva aastal rõhutatakse lapsevanema rolli ja vastutust lapse tervise säilitamisel ja pööratakse tähelepanu toitumisharjumuste tähtsuse rõhutamisele kaariese ärahoidmisel.

Projektis osalevate laste, nende vanemate / hooldajate paranenud terviseteadlikkus võimaldab neil tervislike käitumismudelite abil ennetada (ja haigestumise korral) kontrolli all hoida hambakaariest. Projekti esimestel aastatel paraneb just väikelaste hammaste tervis. Kuna sihtrühmani jõudmiseks kasutatakse lapsevanemaid, siis mõjutab see positiivselt ka ülejäänud pereliikmete tervisekäitumist.

Projektis osalevad täiendkoolituse läbinud suuhügienistid ja hambaravis töötavad õed (edaspidi nõustajad),kes on võimelised läbi viima koolitusi perekoolides, naistenõuandlates ja lasteaedades ja kes tagavad tulevikus kestliku süsteemse terviseedendusliku tegevuse siht- ja sidusrühmades.Üle-Eestiliselt jagatakse igasse regiooni suuhügienistist superviisor, kes organiseerib suu terviseedenduslikku tööd antud piirkonnas.

Teemadeks on: laste hammaste areng, õige suuhügieen; lapse toitumine, vanema rolli olulisus laste hammaste tervisliku olukorra kujunemisel ja selle säilitamisel ning tema roll hambaarsti vastuvõtul.
Pereõed nõustavad 0–2-aastaste laste vanemaid koduvisiidil ja perearstikeskustes selgitades hambakaariese kui ebatervislikust eluviisist tuleneva käitumishaiguse olemust. Nõustamise käigus jagatakse trükiseid hambahaiguste kontrolli all hoidmise kohta ja motiveeritakse tervislikult käituma.
Kaariese ennetustegevusse haaratakse võimalikult paljude asjasse puutuda võivate institutsioonide töötajad: naistenõuandlate, pereõdede, ämmaemandate, lasteaedade/koolide ja KOV terviseedendusametnikud ning tervsihoiuala üliõpilased.

Sihtrühm:

Sihtrühmaks on lapsed vanuses 0–3 aastat, kelle elukohaks on Eesti, sealhulgas vene keelt kõnelevad lapsed, nende vanemad ja lasteaia personal ning pereõe vastuvõtul käivad 4,5 kuu vanuste imikute vanemad. 2011 a. andmetel on 3.a vanuses lapsi 45 000.

Sidusrühmaks on kõik tervishoiutöötajad, kes sihtgrupiga kokku puutuvad : pereõed, ämmaemandad, lasteaia õpetajad, maakondade ja linnade terviseedenduse valdkonna töötajad, kelle kaudu korraldatakse infomaterjalide logistiline jaotamine asjassepuutuvate tervishoiu- ja lasteasutuste vahel.

Eesmärgiks seatakse, et järgmisel aastal lisaks informeerimisele ja motiveerimisele jagavad 90% pereõdedest kohustusliku 4,5 kuuse imiku koduvisiidil ajal lapsevanematele infovoldikuid hambahaiguste kontrolli all hoidmise kohta.
Osaletakse pereõdede koolituspäeval teemakohase loenguga.
Vähemalt 30 koolitusele osalenud pereõde tegelevad oma nimistu laste suuhügieeni ja toitumisharjumuste kujundamisega. Vähemalt 100 sidusrühma esindajat (pereõed, ämmaemandad, lasteaiaõpetajad jne) osalevad teabepäevadel.
Terviseameti registri järgi on Eestis umbes 725 pereõde.

Tegevused:
Projekti käigus koostatakse temaatilised terviseedenduse ja hambahaiguste kontrolli all hoidmise juhend materjalid sidusrühmadele

Juhendid ja trükised tehakse PDF-vormingus kergelt leitavaks ja allalaaditavaks EHL, EHK, ESHL ja teiste asjassepuutuvate organisatsioonide veebilehtedel.

Projekti lõppfaasis koostatakse tegevusjuhiste põhjal tänapäevane illustreeritud manuaal “Laste suuhaiguste ennetamine”, mida saavad kõik sidusrühmad oma töös tulevikus kasutada.

Projekti raames viiakse läbi vähemalt 40 koolitust 40 erinevas lasteasutuses.
Laste suutervise edendamisel panustatakse eelkõige lapsevanemate / hooldajate teadlikkuse tõstmisele, mis võimaldab neil tervisliku käitumise abil ära hoida ja haigestumise korral kontrolli all hoida hambakaariest. Lastevanemateni jõutakse lisaks ka sidusrühma süstemaatlise töö abil..

Koostatakse kolm mudilastele eakohast 24 leheküljelist värmimisraamatut.
Värvimisraamatud on pdf-formaadis saadaval veebis, mis võimaldab lasteaedadel ja teistel huvilistel, keda projekt tänavu ei haara, need ise välja trükkida. Projektis osalevatele lasteaedadele tellitakse eksemplarid trükikojast.

Valmistatakse plakatid projektinimega “Suhkrukell”, mida saaks riputada lasteaedade, perenõuandlate ja perearstivastuvõtu seinale.

Täiendatatakse hammaste tervist tutvustavat kodulehte.

Koostööd planeeritakse Kardioloogide Seltsiga traditsioonilise Südamenädala raames rõhutamaks hambahaigusi kui ühte olulisemat südame-veresoonkonna haiguste riskitegijat..

Tallinna ja Tartu Tervishoiukõrgkoolidega on plaanis koostöö, mis annaks üliõpilastele enne kooli lõpetamist teadmised ja praktika suutervise nõustajana (näiteks oma elukohajärgses lasteasutuses). See oleks pikas perspektiivis kõige mõistlikum ja kuluefektiivsem viis jõudmaks võimalikult arvuka sihtgrupini.


ADMIN
© 2010-2015 | Haigekassa projekt nr 2-21/20